Езерото Вегоритида,окружено од планините Верно,Вермиo и Ворас,

заедно со другите езера во регионот беше од секогаш најважен извор за исхрана  поради тоа наоколу никнаа населби и мали села уште од раната антика. Езерото представува и идеално прибежиште за голем број на диви птици поради тоа целата област е  од голем  интерес за програмите на заштита на еколошката мрежа Натура 2000 на Еврпската Заедница. Езерото е идеално и за риболов.