Υште едно планинско село во околината со сочувана традиционала населба. Прогласено е како едно од десет најубавите села во Европа.